Historie

Op 20 februari 1924 werd de Philatelisten Club Eindhoven opgericht. Dat was een belangrijk feit, niet alleen voor de locale, maar ook voor de landelijke filatelie. Deze vereniging is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 15 december 1926, gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant van 21 en 22 januari 1927 met als verenigingsnummer 41299.

Deze vereniging is later aangesloten bij de Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen en kreeg lidnummer 027.

Omdat er behoefte was aan een tweede filatelistenvereniging in Eindhoven, werd op 14 november 1947, de Philips Philatelisten Vereniging opgericht. Deze verenging is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 29 november 1949, gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant nr. 82. De vereniging werd ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 402355015. Bij de N.B.F.V. kreeg deze vereniging nummer 028.

Beide verenigingen boden plaats aan vooraanstaande filatelisten die niet alleen in Eindhoven bekend waren, maar tevens bestuursfuncties bekleedden binnen de Bond. Van de hand van leden verscheen een groot aantal publicaties op filatelistisch gebied en vele malen is door leden deelgenomen aan nationale tentoonstellingen.

De verenigingen hebben op diverse terreinen samengewerkt zoals bijvoorbeeld bij het organiseren in 1984 van de driedaagse nationale tentoonstelling PHILEX 84 in de Jubileumhal van het toenmalige Philips Ontspannings Centrum. Daarnaast werden over en weer lezingen gehouden en ook de cursus BBF (Begeleiding bij Filatelie) werd voor leden van beide verenigingen georganiseerd.

In 2001 bleek dat het beter was om niet meer alleen maar samen door te gaan.
Niet de afzonderlijke kwaliteiten maar de gezamenlijke bleken belangrijk.

Op het moment van fusie was er sprake van respectievelijk 54 en 77 jaar historie.

Die 131 jaar opbouw van kennis en ervaring mochten niet verloren gaan, maar een fundament zijn voor de moderne filatelie en bestrijding van de vergrijzing binnen de verenigingen.

Daarom is als eerste in Nederland een juridische fusie van 2 postzegelverenigingen ontstaan. Tussen de PCE en de PPV tot de EFV. Deze nieuwe vereniging kreeg het oudste nummer van beiden bij de inmiddels Koninklijke Vereniging nummer 027.