Reglement veilingdienst

INLEIDING - ORGANISATIE

Artikel 1

De Eindhovense Filatelisten Vereniging, hierna te noemen E.F.V., houdt ten behoeve van haar leden veilingen. Ingezonden filate­listisch materiaal wordt verkocht aan degene die het hoogste bod uitbrengt.                                                                         

Artikel 2

Het organisatieschema van de veilingdienst is als volgt:

1.     Het hoofd veilingdienst heeft de algemene leiding. Zijn taak en be­voegdheden zijn vastgelegd in artikel 23 van het huis­houdelijk reglement.
2.     Het hoofd veilingdienst wordt ter zijde gestaan door commissieleden die zijn benoemd overeenkomstig artikel 25 van het huishoudelijk reglement.

INZENDVOORWAARDEN

Artikel 3

Voor de reguliere veiling geldt het onderstaande:

 1. Inzendingen voor de veiling moeten door de inzender verkaveld en degelijk verpakt worden aangeboden. Hierbij dient zoveel als mogelijk gebruik ge­maakt te worden van door de veilingdienst ter beschik­king gestelde veilingkaarten dan wel omslagen, waarop c.q. waarin het filatelistische materiaal wordt bevestigd.
 2. De inzender staat in voor de echtheid van de ter veiling aangeboden postwaarden.
 3. Kavels dienen vergezeld te gaan van een volledig ingevulde, door de veilingdienst ter beschikking te stellen, kavellijst in tweevoud.
  Blanco kavellijsten worden door de veilingdienst gratis aan de inzen­ders verstrekt. Het maken van afdrukken daarvan door de inzenders is toegestaan.
 4. Beschadigde postwaarden zullen als regel niet worden geaccepteerd. De inzender is verplicht van eventuele gebreken aantekening te maken op de kavellijst.
 5. Op verzoek van inzenders zal de veilingdienst desgewenst adviseren.
 6. Kavels, anders dan met inzet bod, dienen een minimale inzetwaarde van € 2,00 te hebben.
 7. Inzenders betalen een door het bestuur vast te stellen percentage voor provisie.

Artikel 4

Voor de optionele “naveiling” geldt het onderstaande:

 1. Kavels kunnen tot een half uur voor de aanvang van de bijeenkomst worden aangeboden aan de veilingdienst.
 2. Per lid kunnen een maximaal door het bestuur vast te stellen aantal kavels worden aangeboden.
 3. In totaal kunnen maximaal zestig kavels worden geaccepteerd.

TAAK VEILINGDIENST

Artikel 5

 1. De veilingdienst belast in onderling overleg een van de commissieleden met de administratie en het beheer van het ter veiling aangeboden filatelistische materiaal. Zij stelt ook het (de) inleveradres (sen) vast.
 2. Bij inlevering ontvangt de inzender een getekende kavellijst retour. De handtekening staat alleen garant voor het aantal ingeleverde en in ontvangst genomen kavels.
 3. De veilingdienst controleert de in ontvangst genomen kavels aan de hand van de kavellijst. Ook controleert zij op kwaliteit en echtheid.
 4. Wanneer in een aangeboden kavel falsificaten worden aangetroffen vervallen deze aan de falsificatenverzameling van de E.F.V. De E.F.V. is hiervoor geen tegenprestatie verschuldigd aan de betrokken inzender. Bij meningsverschillen over falsificaten is de inzender gerechtigd een contra-expertise te laten verrichten. Mocht hieruit blijken dat de postwaarden echt zijn dan komen de kosten van de desbetreffende expertise voor rekening van de E.F.V.
 5. De veilingdienst is bevoegd fouten te corrigeren, kavels te splitsen of samen te voegen, te weigeren, of aan te houden voor een volgende veiling.
 6. De veilingdienst bepaalt de inzetprijs. Wil de inzender de inzetprijs bepalen, dan wordt dit gezien als limiet. Als het kavel niet wordt verkocht voor de limietprijs dan wordt een door het bestuur te bepalen percentage in rekening gebracht.
 7. De veilingdienst stelt voor iedere veiling een veilinglijst op en levert deze in bij het bestuur ter publicatie.

DE VEILING

Artikel 6

1.     De veilingdienst benoemt in overleg met het bestuur een (of meerdere) veilingmeester (s). Deze draagt (dragen) zorg voor een goed verloop van de veiling.
2.     De veilingmeester verkoopt de kavels bij opbod met de volgende verhogingen:

        a.                        tot  €    5,00: met  € 0,25;
        b.    van €   5,00 tot  €  10,00: met  € 0,50;
        c.    van € 10,00 tot  €  25,00: met  € 1,00;
        d.    van € 25,00 tot  €  50,00: met  € 2,50;
        e     vanaf                 €  50,00: met  € 5,00;
        of naar eigen inzicht.

3.     De veilingmeester kan een kavel desgewenst op een andere wijze in verkoop brengen.
4.     Het bieden geschiedt door duidelijk opsteken van een biedkaart die het lid van de E.F.V. voor aanvang van de verenigingsavond of vergadering bij binnenkomst afhaalt bij een van de leden van de veilingdienst.
5.     Het kavel wordt toegewezen aan de hoogstbiedende; deze is koper. Bestaat er twijfel tussen twee of meerdere kopers dan kan de veiling­meester het kavel opnieuw in veiling brengen.
6.     De verkoop geschiedt tegen het hoogste bod verhoogd met een door het bestuur vast te stellen percentage.
7.     Gekochte kavels dienen onmiddellijk na afloop van de veiling contant te worden betaald en afgehaald. Het hoofd veilingdienst is bevoegd bij wijze van uitzondering hiervan te doen afwijken.
8.     Het is voor leden mogelijk om schriftelijk te bieden door het insturen van een ingevuld en ondertekend formulier dat in het convocaat is opgenomen. De veilingdienst zal dan die kavels zo voordelig mogelijk voor rekening van het lid trachten aan te kopen.

RECLAMES

Artikel 7

 1. Reclames over de kwaliteit van een kavel dienen binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst van het kavel aan de veilingdienst bekend gemaakt te worden en worden slechts in behandeling genomen als het een kavel van een losse postwaarde of bij elkaar behorende waarden van een serie betreft. Voor kavels waarvan de inzetprijs als "bod" is genoteerd, verzamelingen, massawaar, etc., alsmede kavels uit de optionele naveiling worden geen reclames geaccepteerd.
 2. De koper kan zich nimmer beroepen op onbekendheid met de in veiling gebrachte kavels dan wel met de veilingvoorwaarden of de daaromtrent bestaande plaatselijke gebruiken.
 3. Ieder wordt geacht voor zichzelf te hebben gekocht; de koper zal zich dus nimmer op een lastgever kunnen beroepen.
 4. Reclames als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, die door de veilingdienst als gerechtvaardigd worden beoordeeld, verplichten de inzender de ontvangen gelden wegens de verkoop van het kavel, waarop de reclame betrekking heeft, aan de E.F.V. terug te betalen. Het betreffende kavel wordt aan de inzender teruggegeven. De door koper betaalde gelden worden aan deze gerestitueerd.

AFHANDELING

Artikel 8

 1. Niet verkochte kavels die door de veilingdienst ongeschikt zijn bevonden om opnieuw in veiling te worden gebracht worden geretourneerd aan de inzenders en alle daarbij gemaak­te kosten komen te hunnen laste. De inzender tekent voor ontvangst.
 2. De financiële afwikkeling met de inzenders vindt zo mogelijk direct na de veiling plaats op basis van de uitgereikte afrekeningsnota. Uitbetaling aan aanwezige inzenders geschiedt in contanten (met afronding op 5 Eurocent) door het Hoofd Veilingdienst dan wel een door hem aangewezen lid van de Veilingdienst. Niet aanwezige inzenders ontvangen het aan hen toekomende bedrag na enkele dagen op hun bankrekening. In overleg met het Hoofd Veilingdienst kan een andere regeling worden overeengekomen.
 3. De afhandeling voor schriftelijke bieders geschiedt als volgt:
 1. De kavels, gekocht via schriftelijk bieden, worden op de eerstvolgende bijeenkomst contant betaald en meegenomen; of
 2. De kavels, gekocht via schriftelijk bieden, worden na betaling van de toegezonden rekening naar het lid voor zijn risico en rekening opgestuurd; of
 3. De kavels, gekocht via schriftelijk bieden, worden na betaling van de toegezonden rekening aangetekend opgestuurd naar het lid. Dit gebeurt automatisch als het bedrag groter is dan € 45,00.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 9

1.     Over de wijze van inzending en uitbetaling kan de veilingdienst met een inzender een aan diens wensen aangepaste regeling treffen.
2.     Artikel 38 van het huishoudelijk reglement is op dit reglement van toepassing.

       Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering dd. 15-4-2002.

       Versie 2: Met wijzigingen zoals vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 4 oktober 2021.