Reglement Bibliotheek

 

INLEIDING

Artikel 1

De Eindhovense Filatelisten Vereniging, hierna te noemen E.F.V.,  stelt zijn leden in staat om gratis boeken te lenen uit de E.F.V.-bibliotheek.

UITLENING

Artikel 2

Uitleningen vinden plaats tijdens de pauze en na afloop van iedere ledenbijeenkomst.

Artikel 3

Losbladige werken, niet ingebonden jaargangen van het maandblad en losse nummers worden niet uitgeleend; losbladige werken kunnen op de onder punt 2 genoemde avonden worden ingezien. Ingebonden jaargangen van weinig gevraagde tijdschriften (in de catalogus gemerkt met een +) kunnen op aanvraag worden geleend bij de bibliotheekbeheerder.

Artikel 4

Boeken die op het moment van aanvraag zijn uitgeleend kunnen worden gereserveerd.

Artikel 5

Gelijktijdig kunnen ten hoogste zes boeken worden geleend.

Artikel 6

Geleende boeken dienen met zorg te worden behandeld. Tijdens het vervoer moeten zij tegen schadelijke invloeden worden beschermd.

Artikel 7

Het is niet toegestaan in een boek of tijdschrift aantekeningen te maken, vouwen te leggen, woorden te onderstrepen, of anderszins beschadigingen te veroorzaken.

Artikel 8

De uitleentermijn is maximaal vijf weken.

Artikel 9

De uitleentermijn kan éénmaal met vijf weken worden verlengd behoudens het gestelde in artikel 10.

Artikel 10

De uitleentermijn kan niet worden verlengd wanneer het boek door een andere aanvrager is gereserveerd.

Artikel 11

Bij beschadiging of vermissing van boeken is de lener verplicht tot schadevergoeding.

Artikel 12

Leners die bij herhaling nalatig zijn in het tijdig terugbrengen van geleende boeken dan wel hun geldelijke verplichtingen jegens E.F.V. niet nakomen, kan het recht tot lenen worden ontzegd.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 13

Artikel 38 van het huishoudelijk reglement is op dit reglement van toepassing.

Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering dd. 15-4-2002.

Versie 2: Met wijzigingen zoals vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 4 oktober 2021.